Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem dzikaszyszka.pl

 Sprzedawcą jest Dzika Szyszka Sp. z o.o. z siedzibą w Wetlinie, Wetlina 171, 38-608 Wetlina, powiat leski, woj. Podkarpackie, zarejestrowana w KRS pod numerem: 0000999213, pod numerem NIP: 6881306184, REGON: 523500433, zwana zamiennie „Usługodawcą” lub „Sprzedawcą”

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • pod numerem tel.: 697 827 427 (kom.), koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem własnego operatora).
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: galeria@dzikaszyszka.pl

1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin zawiera niezbędne postanowienia o których mowa w 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy / Sklep / Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem dzikaszyszka.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 3. Klient / Usługobiorca – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;  osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (definicja zgodna z art. 22Kodeksu Cywilnego).
 5. Przeglądający – osoba fizyczna niekorzystająca z usług usługodawcy i nie dokonująca zakupu w serwisie, a jedynie przeglądająca / odwiedzająca Sklep internetowy.
 6. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Sklep Internetowy / Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem dzikaszyszka.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 14. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta.
 15. Konto / Konto Klienta – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 16. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie w Serwisie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 17. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie

2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem dzikaszyszka.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Sklep internetowy dzikaszyszka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie dzikaszyszka.pl są fabrycznie nowe (o ile w opisie towaru nie zaznaczono inaczej), oryginalnie zapakowane (przez Sprzedawcę), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także są własnością Sprzedawcy.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne określone w 2 ust. 6 Regulaminu.
 6. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej szerokości ekranu wynoszącej 320 pikseli.
 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Kodeks Cywilny. W przypadku wątpliwości decydują postanowienia ustawy Kodeks Cywilny.
 9. Klient akceptujący Regulamin / Przeglądający przyjmuje do wiadomości, że wyłączne prawo do treści udostępnianych w Serwisie (zdjęć towarów, opisów itp.), w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w skład Sklepu internetowego elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom – Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 10. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 11. Sprzedawca w ramach umowy sprzedaży towaru nie przenosi na Klienta majątkowych praw autorskich do towaru. Za wszelkie naruszenia tychże praw na jakimkolwiek znanym polu eksploatacji odpowiedzialność przyjmuje na siebie Klient. Do roszczeń z tego tytułu zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawie autorskim. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Klient narusza jego majątkowe prawa autorskie, Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do zaniechania naruszeń oraz zapłaty odpowiedniego, wyliczonego przez siebie wynagrodzenia – wyznaczając 7 dniowy termin. Po bezskutecznym przekroczeniu tegoż terminu Sprzedawca wystąpi na drogę sądową.

3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem dzikaszyszka.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową wildcone.pl drogą mailową i konto klienta utworzone po rejestracji, jak również mogą być składane telefonicznie.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Przy czym kontakt uważa się za niemożliwy po jednokrotnym przesłaniu przez Sprzedawcę wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail i braku wiadomości zwrotnej przez 48 godzin od momentu przesłania wiadomości lub jednokrotnej próbie połączenia telefonicznego ze strony Usługodawcy na numer telefonu podany przez Klienta.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną (według wyboru Klienta, w przypadku braku wyboru obowiązuje wersja elektroniczna), na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli W przypadku braku woli otrzymania faktury VAT przez Klienta, Klient otrzyma paragon fiskalny załączony do przesyłki wraz z towarem. W sytuacji omyłkowego i/lub błędnego dokumentu sprzedaży, Klient zobowiązuje się do poinformowania sprzedawcy o braku lub błędzie w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki – drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego lub prawidłowego dokumentu sprzedaży w ciągu 48 godzin od chwili zawiadomienia go o braku lub błędzie – decydująca jest data nadania bądź data przesłania dokumentu pocztą elektroniczną.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien zarejestrować konto w serwisie dzikaszyszka.pl podając login i hasło, niezbędne do założenia i uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Za nieuprawnione użycie loginu i hasła Klienta odpowiada Klient, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie danych Klienta.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy podanym w potwierdzeniu zamówienia – o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 12. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie.
 13. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania zamówień Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 15. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
 16. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich; naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów; działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów.
 17. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 19. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 20. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 22. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.
 23. W przypadku zamówienia dokonanego drogą telefoniczną, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania oferty sprzedaży wraz z niniejszym regulaminem na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w ciągu 48 godzin od chwili przeprowadzonej rozmowy telefonicznej. Po przesłaniu zwrotnej wiadomości przez Klienta z wyraźną, jednoznaczną akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty rozpoczyna się proces składania zamówienia. Po dokonaniu zapłaty ceny za towar – zaksięgowaniu kwoty na koncie Sprzedawcy – uważa się, iż umowa sprzedaży została zawarta.
 24. Klient ma możliwość zamówienia towaru podobnego do przeznaczonego na sprzedaż w Sklepie internetowym bądź zamówienia towaru o indywidualnych cechach. W tym celu ma możliwość skontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia szczegółów. Do tego rodzaju formy zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny dotyczące umowy o dzieło. Czas realizacji zamówienia w tym przypadku ustalany jest indywidualnie.
 25. Towary oznaczone jako „niedostępne”, „wyprzedany”, „na zamówienie” lub innym równoznacznym określeniem świadczącym o braku towaru w magazynie Sprzedawcy, mogą być zamówione przez Klienta na zasadach opisanych w § 3 ust. 24 niniejszego regulaminu.

4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić – z zastrzeżeniem uregulowań ujętych w 3 ust. 5 Regulaminu.
 2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu lub ustalanym indywidualnie. Jest to orientacyjny czas dostawy niezależny od Sprzedawcy. Przy płatności przelewem bankowym, do czasu podanego na stronach serwisu, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Koszty wysyłki za granicę ustalane są indywidualnie, a Sprzedawca może być jedynie pośrednikiem między Klientem a przewoźnikiem. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link cennik transportu. Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej dzikaszyszka.pl
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
 4. W razie wątpliwości za miejsce odbioru towaru uważa się magazyn sprzedawcy. Klient za pośrednictwem Sprzedawcy zleca przewóz towaru do miejsca przez siebie wskazanego.
 5. Do wszelkich nieuregulowanych kwestii w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, w szczególności 774 i nast. Kodeksu cywilnego.

5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu (fakturę), do których doliczony zostaje podatek VAT w wysokości obowiązującej przepisami prawa.
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić drogą przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sklepu lub płatności elektronicznych realizowanych przez Paynow.

6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Klient może również korzystać z własnych wzorów o odstąpieniu od umowy, o ile oświadczenie o odstąpieniu będzie zgodne z wymogami wyżej cyt. ustawy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem dzikaszyszka.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrócony Usługodawcy towar winien być zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie, w którym Klient otrzymał towar.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: Dzika Szyszka Sp. z o.o., Wetlina 171, 38-608 Wetlina, powiat leski, woj. Podkarpackie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Zamówienie dotyczy świadczenia o właściwościach określonych przez Konsumenta, w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą lub świadczenia, które z uwagi na swój charakter, nie może zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Katalog przypadków, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi został określony w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z uwagi na brak zamówionego produktu lub zamówionej ilości egzemplarzy w magazynie, Usługodawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Konsumenta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Konsument jest w takim wypadku uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia oraz anulowania zamówienia.

7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy drogą mailową na adres: galeria@dzikaszyszka.pl
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: dzikaszyszka.pl/reklamacja-towarow/ Pożądane jest również sporządzenie dokumentacji fotograficznej lub filmowej dokumentującej wady reklamowanego Towaru i przesłanie jej na adres mailowy Usługodawcy galeria@dzikaszyszka.pl .
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, w stosunku do Klienta, który jest Konsumentem. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 4. W stosunku do Klienta, który nie jest konsumentem uprawnienia do reklamacji określają przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej ustawy z dnia 24 kwietnia Kodeksu cywilny tj. 556 – 576 k.c. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania, naderwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, kurier doręczający przesyłkę powinien sporządzić protokół szkodowy. Sporządzenia protokołu szkodowego może zażądać także Klient, jeśli stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Protokół sporządza się w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Protokół powinien zawierać możliwie najdokładniejszy opis szkody, a w miarę możliwości również dokumentację fotograficzną lub wzmiankę o jej sporządzeniu.

8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 4. a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 5. b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres galeria@dzikaszyszka.pl
 6. c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 7. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 8. a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 9. b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 10. c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego dzikaszyszka.pl poświęconej Polityce Prywatności.

9 Zmiana Regulaminu

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz uzupełniająco ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Lesku / Sąd Okręgowy w Rzeszowie – zgodnie z właściwością rzeczową.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Do wszelkich sporów wynikających z niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

Data publikacji: 14 sierpnia 2019 r.D